Κατηγορία: Online

Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Πολλαπλής Επιλογής

Οι 20 ερωτήσεις πάνω στις Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών φορτίων, είναι Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κ.τ.λ. και βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Επίλεξε τις  σωστές προτάσεις. Για να διπλασιάσουμε τη δύναμη που αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτία μπορούμε:

2. Δύο φορτία 6μC το καθένα αλληλεπιδρούν με δύναμη F όταν βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Για να αλληλεπιδρούν με την ίδια δύναμη F δύο άλλα φορτία 18μC το καθένα, πρέπει να τα τοποθετήσουμε σε απόσταση:

3. Φορτίο -Q έλκει δοκιμαστικό φορτίο q, που βρίσκεται σε απόσταση r. Για να ισορροπήσει το q στη θέση αυτή μπορούμε να τοποθετήσουμε σε απόσταση 3r, όπως φαίνεται στην εικόνα, άλλο φορτίο ίσο με:

Ερώτηση 3

4. Σημειακό φορτίο 3μC απωθεί δοκιμαστικό φορτίο, που βρίσκεται σε απόσταση r, με δύναμη 20Ν. Αν αντικαταστήσουμε το φορτίο με 15μC και μεταφέρουμε το δοκιμαστικό φορτίο σε διπλάσια απόσταση, τότε αυτό θα απωθείται με δύναμη:

Ερώτηση 4

5. Το δοκιμαστικό φορτίο q απέχει απόσταση r από το σημείο Α και r/2 από το σημείο Β. Στα σημεία Α και Β υπάρχουν δύο σημειακά θετικά φορτία Q και Q/2 αντίστοιχα. Αν αφήσουμε το δοκιμαστικό φορτίο ελεύθερο να κινηθεί, τότε αυτό:

Ερώτηση 5

6. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις. Διαθέτουμε δύο μικρές αφόρτιστες μεταλλικές σφαίρες. Αν αρχίσουν από τη μία σφαίρα να φεύγουν ηλεκτρόνια και να πηγαίνουν στην άλλη, τότε η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ των σφαιρών:

7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Ένα δοκιμαστικό φορτίο q δέχεται επάνω του ηλεκτρική δύναμη.

8. Πάνω σε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο έχουν σχεδιαστεί τα διανύσματα της έντασης \displaystyle \vec{E} και της δύναμης \displaystyle \vec{F} του ηλεκτρικού πεδίου. Επίλεξε τη σωστή πρόατση.

Ερώτηση 8

9. Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν τη δυναμική γραμμή ενός ηλεκτρικού πεδίου και τα διανύσματα των εντάσεων και των δυνάμεων πάνω σε σημειακά θετικά και αρνητικά φορτία. Επίλεξε σε ποια διαγράμματα έχουν σχεδιαστεί σωστά τα διανύσματα των εντάσεων και των δυνάμεων.

10. Το φορτίο +Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο στο σημείο Α, που απέχει απόσταση r από το +Q,  έχει ένταση 50Ν/C. Αν σε συμμετρική θέση του +Q ως προς το Α τοποθετήσουμε φορτίο -Q, τότε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α γίνεται:

Ερώτηση 11

11. Η ένταση σε ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι 300Ν/C, ενώ σε άλλο σημείο Β του πεδίου είναι 1200Ν/C. Στα σημεία Α και Β εισάγουμε δύο σημειακά φορτία q1 και q2 αντίστοιχα και τα φορτία αυτά δέχονται από το πεδίο ίσες δυνάμεις. Επίλεξε τη σωστή πρόταση.

12. Σε σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπου η ένταση είναι 300Ν/C, εισάγουμε φορτίο q1. Αν στο ίδιο σημείο εισάγουμε φορτίο q2 και δεχτεί τετραπλάσια δύναμη από αυτή που δεχόταν το q1, τότε:

13. Αντιστοίχισε τις σχέσεις της αριστερής στήλης με τα μεγέθη που μετρούν στη δεξιά.
\displaystyle k \frac{Q \cdot q}{r}
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

\displaystyle k \frac{Q }{r^2}
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

\displaystyle E \cdot q}
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

\displaystyle k \frac{Q \cdot q}{r^2}
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

14. Άνοιξε με κλικ τις σωστές κάρτες και άφησε κλειστές όσες είναι λάθος.

Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
Δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο.
Δυναμικές γραμμές ηλ. πεδίου
Οι γραμμές που σε κάθε σημείο τους η ένταση του πεδίου είναι ίδια.
Δυναμικό σε ένα σημείο
Η ενέργεια για να φέρουμε ένα φορτίο στο σημείο αυτό.
Δυναμική ενέργεια φορτίου
Το έργο της δύναμης του πεδίου για την απομάκρυνση του φορτίου εκτός πεδίου.

15. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις. Το δυναμικό σε ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι 1000V. Αυτό σημαίνει ότι:

16. Σε σημείο Α, που βρίσκεται σε απόσταση r από σημειακό φορτίο-πηγή Q, εισάγουμε φορτίο q. Όταν το q μεταφέρεται από το Α εκτός του ηλεκτρικού πεδίου, η δύναμη του πεδίου παράγει έργο 100J. Αν το φορτίο q το μεταφέρουμε από το Α στο Β, τότε το έργο της δύναμης του πεδίου είναι:

Ερώτηση 16

17. Σημειακό φορτίο q=1μC μεταφέρεται από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Η μεταφορά γίνεται μέσω της διαδρομής Ι ή μέσω της διαδρομής ΙΙ. Έστω WI και WII τα έργα της δύναμης του πεδίου κατά τη μεταφορά του q με τη διαδρομή Ι και τη διαδρομή ΙΙ αντίστοιχα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Ερώτηση 17

18. Όταν θετικό δοκιμαστικό φορτίο q μετακινείται από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε πεδίο που δημιουργεί σημειακό φορτίο +Q, η δυναμική του ενέργεια μειώνεται. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

19. Σημειακό φορτίο q=1μC κινείται από σημείο δυναμικού +V σε σημείο διπλάσιου δυναμικού. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:

20. Κατά τη μετακίνηση φορτίου 2μC από σημείο Α σε σημείο Β εντός ηλεκτρικού πεδίου, απαιτείται ενέργεια 1,5·10-3J. Αν μετακινήσουμε φορτίο -5μC μεταξύ των ίδιων σημείων, το έργο της δύναμης του πεδίου θα είναι:


 


topio@viewonphysics.gr

Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Σωστό-Λάθος

Please go to Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Σωστό-Λάθος to view this quiz
topio@viewonphysics.gr

Ηλεκτρικό Ρεύμα-Ηλεκτρικό Κύκλωμα Online

Please go to Ηλεκτρικό Ρεύμα-Ηλεκτρικό Κύκλωμα Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Εργασία στην Κινηματική-Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι:

x=-48m-(16m/s)t+(4m/s^2)t^2,  για 0 \leq t \leq 10s

Με βάση την εξίσωση αυτή προχώρησε βήμα-βήμα στις παρακάτω εργασίες. Όταν τις ολοκληρώσεις πάτα το κουμπί “Αποτελέσματα” και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

 

Δημιούργησε διάγραμμα Θέσης-Χρόνου και Ταχύτητας – Χρόνου

Please go to Εργασία στην Κινηματική-Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Εργασία στην Κινηματική-Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση


Τα διαγράμματα θέσης-χρόνου δείχνουν δύο τρόπους με τους οποίους ένα κινητό διανύει 120m σε 20s. Μελέτησε τα διαγράμματα και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου πάτα “Αποτελέσματα” για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Εργασία στην Κινηματική-Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

2o Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 2o Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

1ο Κριτήριο Online A Λυκείου

Please go to 1ο Κριτήριο Online A Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494