Ευθύγραμμη Κίνηση Online: Σωστό – Λάθος

Οι 20 ερωτήσεις Σωστού - Λάθους (True-False) πάνω στην Ευθύγραμμη Κίνηση βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Η μετατόπιση δεν εξαρτάται από τη διαδρομή που κάνει ένα κινητό, αλλά μόνο από την αρχική και τελική του θέση.
2. Αντικείμενο κινείται από τη θέση A στη θέση B. Η μετατόπισή του είναι Δx=xB-xA=4-4=0.

Ερώτηση 2

Ερώτηση 2

3. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και εκτελεί τις εξής διαδοχικές μετατοπίσεις: Δx1=50m, Δx2=70m και Δx3=-30m. Το συνολικό διάστημα που διάνυσε είναι 150m.
4. Το αυτοκίνητο (1) ξεκινάει από τη θέση Α με σταθερή ταχύτητα 40m/s με προορισμό τη θέση Β. Ταυτόχρονα, από το μέσο της απόστασης ΑΒ ξεκινάει το αυτοκίνητο (2) με σταθερή ταχύτητα 19m/s, κατευθυνόμενο επίσης προς τη θέση Β. Πρώτο θα φτάσει στο Β το αυτοκίνητο (1).

Ερώτηση 4

Ερώτηση 4

5. Ένα κινητό διανύει δύο διαδοχικά ευθύγραμμα διαστήματα σε ίσους χρόνους, αλλά με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες. Τότε η μέση ταχύτητα για όλη τη διαδρομή θα είναι ίση με το μέσο όρο των δύο ταχυτήτων.

Ερώτηση 14

Ερώτηση 5

6. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.
7. Η επιτάχυνση δείχνει πόσο γρήγορα τρέχει ένα σώμα.
8. Ένα κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αν σε 5s διανύει 30m, τότε σε 10s θα διανύσει 60m.
9. Ένα σωματίδιο επιταχύνεται. Όταν η επιτάχυνσή του γίνει μηδέν, αποκτά τη μέγιστη ταχύτητα.
10. Όταν η επιτάχυνση αυξάνεται το κινητό αυξάνει την ταχύτητά του. Και όταν η επιτάχυνση μειώνεται το κινητό μειώνει την ταχύτητά του.
11. Είναι δυνατόν σε ένα σώμα η επιτάχυνση  να μειώνεται και η ταχύτητά του να αυξάνεται.
12. Ένα σώμα μπορεί να έχει ταυτόχρονα ταχύτητα μηδέν και επιτάχυνση διάφορη του μηδενός.
13. Όταν υπάρχει σταθερή επιτάχυνση σε ένα σώμα, η ταχύτητα του σώματος δεν μπορεί να αλλάξει φορά.
14. Η μετατόπιση ενός σώματος που επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει δίνεται από τη σχέση \displaystyle \Delta x = \frac{{v_0}^2}{2a}, όπου α η επιβράδυνση.
15. Η εξίσωση της θέσης ενός κινητού είναι: \displaystyle x =12m+ (20m/s) \cdot t+(4m/s^2) \cdot t^2. Επομένως η αρχική ταχύτητα είναι 20m/s και η επιτάχυνση είναι 4m/s2.
16. Η εξίσωση της ταχύτητας ενός σώματος είναι \displaystyle v = 30m/s-(5m/s^2) \cdot t, \quad t \in [0, 10s]. Το σώμα στα 8s θα επιταχύνεται και θα έχει φορά κίνησης αντίθετη από την αρχική του.
17. Από το διάγραμμα της εικόνας προκύπτει ότι το κινητό τη χρονική στιγμή 8s περνάει από την αρχική του θέση.

Ερώτηση 18

Ερώτηση 17

18. Ένα σώμα επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση ξεκινώντας από την ηρεμία. Αφού διανύσει απόσταση s αποκτά ταχύτητα υ. Για να αποκτήσει διπλάσια ταχύτητα με την ίδια επιτάχυνση, θα πρέπει να διανύσει διπλάσια απόσταση.
19. Αυτοκίνητο φρενάρει και σταματάει σε χρόνο t. Δέξου ότι κατά το φρενάρισμα έχουμε σταθερή επιβράδυνση α. Για να μειωθεί στο μισό ο χρόνος του φρεναρίσματος, τότε η επιβράυνση θα πρέπει να γίνει 2α.
20. Από το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου προκύπτει ότι στα 20s το κινητό αποκτά και πάλι την αρχική ταχύτητά του.

Ερώτηση 20

Ερώτηση 20


 


Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Visited 5.223 times, 1 visit(s) today