Κατηγορία: Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων

Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Πολλαπλής Επιλογής

Οι 20 ερωτήσεις πάνω στις Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών φορτίων, είναι Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κ.τ.λ. και βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Επίλεξε τις  σωστές προτάσεις. Για να διπλασιάσουμε τη δύναμη που αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτία μπορούμε:
2. Δύο φορτία 6μC το καθένα αλληλεπιδρούν με δύναμη F όταν βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Για να αλληλεπιδρούν με την ίδια δύναμη F δύο άλλα φορτία 18μC το καθένα, πρέπει να τα τοποθετήσουμε σε απόσταση:
3. Φορτίο -Q έλκει δοκιμαστικό φορτίο q, που βρίσκεται σε απόσταση r. Για να ισορροπήσει το q στη θέση αυτή μπορούμε να τοποθετήσουμε σε απόσταση 3r, όπως φαίνεται στην εικόνα, άλλο φορτίο ίσο με:

Ερώτηση 3

4. Σημειακό φορτίο 3μC απωθεί δοκιμαστικό φορτίο, που βρίσκεται σε απόσταση r, με δύναμη 20Ν. Αν αντικαταστήσουμε το φορτίο με 15μC και μεταφέρουμε το δοκιμαστικό φορτίο σε διπλάσια απόσταση, τότε αυτό θα απωθείται με δύναμη:

Ερώτηση 4

5. Το δοκιμαστικό φορτίο q απέχει απόσταση r από το σημείο Α και r/2 από το σημείο Β. Στα σημεία Α και Β υπάρχουν δύο σημειακά θετικά φορτία Q και Q/2 αντίστοιχα. Αν αφήσουμε το δοκιμαστικό φορτίο ελεύθερο να κινηθεί, τότε αυτό:

Ερώτηση 5

6. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις. Διαθέτουμε δύο μικρές αφόρτιστες μεταλλικές σφαίρες. Αν αρχίσουν από τη μία σφαίρα να φεύγουν ηλεκτρόνια και να πηγαίνουν στην άλλη, τότε η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ των σφαιρών:
7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Ένα δοκιμαστικό φορτίο q δέχεται επάνω του ηλεκτρική δύναμη.
8. Πάνω σε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο έχουν σχεδιαστεί τα διανύσματα της έντασης \displaystyle \vec{E} και της δύναμης \displaystyle \vec{F} του ηλεκτρικού πεδίου. Επίλεξε τη σωστή πρόατση.

Ερώτηση 8

9. Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν τη δυναμική γραμμή ενός ηλεκτρικού πεδίου και τα διανύσματα των εντάσεων και των δυνάμεων πάνω σε σημειακά θετικά και αρνητικά φορτία. Επίλεξε σε ποια διαγράμματα έχουν σχεδιαστεί σωστά τα διανύσματα των εντάσεων και των δυνάμεων.
10. Το φορτίο +Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο στο σημείο Α, που απέχει απόσταση r από το +Q,  έχει ένταση 50Ν/C. Αν σε συμμετρική θέση του +Q ως προς το Α τοποθετήσουμε φορτίο -Q, τότε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α γίνεται:

Ερώτηση 11

11. Η ένταση σε ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι 300Ν/C, ενώ σε άλλο σημείο Β του πεδίου είναι 1200Ν/C. Στα σημεία Α και Β εισάγουμε δύο σημειακά φορτία q1 και q2 αντίστοιχα και τα φορτία αυτά δέχονται από το πεδίο ίσες δυνάμεις. Επίλεξε τη σωστή πρόταση.
12. Σε σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπου η ένταση είναι 300Ν/C, εισάγουμε φορτίο q1. Αν στο ίδιο σημείο εισάγουμε φορτίο q2 και δεχτεί τετραπλάσια δύναμη από αυτή που δεχόταν το q1, τότε:
13. Αντιστοίχισε τις σχέσεις της αριστερής στήλης με τα μεγέθη που μετρούν στη δεξιά.
\displaystyle k \frac{Q \cdot q}{r}
Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

\displaystyle k \frac{Q }{r^2}
Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

\displaystyle E \cdot q}
Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

\displaystyle k \frac{Q \cdot q}{r^2}
Δύναμη μεταξύ σημειακών φορτίων

Unselect

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δύναμη Ηλεκτρικού Πεδίου

Unselect

Δυναμική Ενέργεια

Unselect

14. Άνοιξε με κλικ τις σωστές κάρτες και άφησε κλειστές όσες είναι λάθος.
Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
Δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο.
Δυναμικές γραμμές ηλ. πεδίου
Οι γραμμές που σε κάθε σημείο τους η ένταση του πεδίου είναι ίδια.
Δυναμικό σε ένα σημείο
Η ενέργεια για να φέρουμε ένα φορτίο στο σημείο αυτό.
Δυναμική ενέργεια φορτίου
Το έργο της δύναμης του πεδίου για την απομάκρυνση του φορτίου εκτός πεδίου.
15. Επίλεξε τις σωστές προτάσεις. Το δυναμικό σε ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι 1000V. Αυτό σημαίνει ότι:
16. Σε σημείο Α, που βρίσκεται σε απόσταση r από σημειακό φορτίο-πηγή Q, εισάγουμε φορτίο q. Όταν το q μεταφέρεται από το Α εκτός του ηλεκτρικού πεδίου, η δύναμη του πεδίου παράγει έργο 100J. Αν το φορτίο q το μεταφέρουμε από το Α στο Β, τότε το έργο της δύναμης του πεδίου είναι:

Ερώτηση 16

17. Σημειακό φορτίο q=1μC μεταφέρεται από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Η μεταφορά γίνεται μέσω της διαδρομής Ι ή μέσω της διαδρομής ΙΙ. Έστω WI και WII τα έργα της δύναμης του πεδίου κατά τη μεταφορά του q με τη διαδρομή Ι και τη διαδρομή ΙΙ αντίστοιχα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Ερώτηση 17

18. Όταν θετικό δοκιμαστικό φορτίο q μετακινείται από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε πεδίο που δημιουργεί σημειακό φορτίο +Q, η δυναμική του ενέργεια μειώνεται. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
19. Σημειακό φορτίο q=1μC κινείται από σημείο δυναμικού +V σε σημείο διπλάσιου δυναμικού. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:
20. Κατά τη μετακίνηση φορτίου 2μC από σημείο Α σε σημείο Β εντός ηλεκτρικού πεδίου, απαιτείται ενέργεια 1,5·10-3J. Αν μετακινήσουμε φορτίο -5μC μεταξύ των ίδιων σημείων, το έργο της δύναμης του πεδίου θα είναι:

 


topio@viewonphysics.gr

Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Σωστό-Λάθος

Please go to Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Σωστό-Λάθος to view this quiz
topio@viewonphysics.gr

Δυναμικό-Διαφορά Δυναμικού

 1. Τι σημαίνει ότι το δυναμικό σε ένα σημείο είναι θετικό και τι αρνητικό;
 2. Ένα σημειακό φορτίο 10-4C βρίσκεται σε σημείο Γ εντός ηλεκτρικού πεδίου. Για να μεταφερθεί το φορτίο αυτό από το Γ εκτός πεδίου απαιτείται ενέργεια 20J. Πόσο είναι το δυναμικό στο σημείο αυτό;
 3. Για να τοποθετήσουμε σημειακό φορτίο -2μC σε σημείο Α εντός ηλεκτρικού πεδίου χρειάζεται να ξοδέψουμε ενέργεια 100J. Βρες το δυναμικό στο σημείο Α.
 4. Σημειακό φορτίο Q=4μC δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Πόσο είναι το δυναμικό σε σημείο που απέχει 1cm από το Q;
 5. Υπολόγισε το δυναμικό του πεδίου σε απόσταση 20cm από φορτίο -4μC. Που βρίκσονται όλα τα σημεία που έχουν το ίδιο δυναμικό με αυτό που υπολόγισες;
 6. Το δυναμικό σε ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι -10V. Αν στο Α εισάγουμε σημειακό φορτίο 0,2μC:
  1. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του q;
  2. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για να μεταφερθεί το q εκτός πεδίου;
  3. Αν αφήσουμε το φορτίο q ελεύθερο στο Α, θα βγει από το πεδίο ή όχι; Γιατί;
 7. Σε πόση απόσταση από σημειακό φορτίο -5μC το δυναμικό είναι -500V;
 8. Στη θέση 4cm, πάνω στον άξονα των y τοποθετούμε σημειακό φορτίο 0,1μC.
  1. Βρες το δυναμικό στο Ο.
  2. Υπολόγισε το φορτίο που πρέπει να τοποθετήσουμε στη θέση x=3cm ώστε να μηδενιστεί το δυναμικό στο Ο.

  Άσκηση 8

 9. Στα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ μήκους 12cm τοποθετούμε δύο όμοια σημειακά φορτία 6μC.
  1. Πόση είναι το δυναμικό στο μέσο Μ του ΑΒ;
  2. Πόσο είναι το μέτρο της έντασης στο Μ;
  3. Αν στο σημείο Μ τοποθετήσουμε ένα θετικό σημειακό φορτίο q, θα κινηθεί ή θα παραμείνει ακίνητο;

   Άσκηση 9

  (περισσότερα…)

Ηλεκτρικό Πεδίο

 1. Με ποιον τρόπο μπορείς να διαπιστώσεις αν σε ένα χώρο υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο;
 2. Σε τι διαφέρει η ένταση \vec{E} σε ένα δοκιμαστικό φορτίο, από τη δύναμη \vec{F} που ασκείται πάνω σ’ αυτό;
 3. Σε σημείο Σ εντός ηλεκτρικού πεδίου υπάρχει φορτίο q. Αν βάλουμε στο σημείο Σ ένα διπλάσιο φορτίο 2q, τότε στο σημείο Σ:
  1. Η ένταση του πεδίου διπλασιάζεται και η ηλεκτρική δύναμη στο φορτίο 2q παραμένει ίδια.
  2. Η ηλεκτρική δύναμη στο φορτίο 2q διπλασιάζεται και η ένταση παραμένει ίδια.
  3. Διπλασιάζονται και η ένταση στο Σ και η δύναμη στο 2q.
  4. Και τα δύο μεγέθη παραμένουν ίδια.

  Επίλεξε ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή.

 4. Δοκιμαστικό φορτίο q βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο σε σημείο έντασης E και ασκείται επάνω του δύναμη F. Αν το q μεταφερθεί σε σημείο τριπλάσιας έντασης, τότε στο σώμα θα ασκείται δύναμη:
  1. F/3
  2. F
  3. 2F
  4. 3F
 5. Σε σημείο Α εντός ηλεκτρικού πεδίου, πάνω σε φορτίο q ασκείται δύναμη F. Σε σημείο Β του πεδίου μεταφέρουμε φορτίο 2q, οπότε ασκείται επάνω του δύναμη F/2. Για τις εντάσεις EA και EB στα σημεία Α και Β αντίστοιχα θα ισχύει:
  1. E_B=\frac{1}{4}E_A
  2. E_B=\frac{1}{2}E_A
  3. E_B=E_A
  4. E_B=2E_A
 6. Φορτίο 4μC βρίσκεται σε σημείο ηλεκτρικού πεδίου έντασης 60 \times 10^6N/C. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο είναι:
  1. 15Ν
  2. 60Ν
  3. 90Ν
  4. 240Ν
 7. Αν σε σημείο Σ μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο εισάγουμε σημειακό φορτίο 2μC, τότε αυτό δέχεται δύναμη 30Ν. Σε άλλο σημείο Λ του ίδιου πεδίου εισάγουμε φορτίο 8μC και δέχεται δύναμη 120Ν της ίδιας κατεύθυνσης με αυτήν που ασκείται στο φορτίο των 2μC. Το πεδίο:

  Άσκηση 7

  1. Στο Λ είναι πιο ισχυρό από τo Σ, γιατί στο Λ ασκείται μεγαλύτερη δύναμη στα φορτία.
  2. Στο Σ είναι ισχυρότερο από το Λ, γιατί ασκείται μικρότερη δύναμη, αλλά σε μικρότερα φορτία.
  3. Είναι το ίδιο ισχυρό και στα δύο σημεία, γιατί έχουμε την ίδια ένταση.
  4. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πού είναι πιο ισχυρό, γιατί δε γνωρίζουμε τη πηγή του ηλεκτρικού πεδίου.

  (περισσότερα…)

Ο Νόμος του Coulomb

Επειδή οι βαρυτικές δυνάμεις είναι αμελητέες σε σύγκριση με τις ηλεκτρικές, στις ασκήσεις που ακολουθούν δε θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν η άσκηση το ζητάει.

 1. Αντιστοίχισε τους ερευνητές της αριστερής στήλης του πίνακα με τα αποτελέσματα των ερευνών τους στη δεξιά.

  Ερευνητές

  Αποτελέσματα

  Oersted

  Α

  1

  Ενοποίησε τον Ηλεκτρισμό
  και το Μαγνητισμό

  Maxwell

  Β

  2

  Μέτρησε τις δυνάμεις
  μεταξύ των φορτίων

  Coulomb

  Γ

  3

  Παρατήρησε τις ιδιότητες
  του ήλεκτρου.

  Θαλής

  Δ

  4

  Διαπίστωσε ότι ο ηλεκτρισμός
  και ο μαγνητισμός
  έχουν σχέση μεταξύ τους
 2. Δύο αντίθετα σημειακά φορτία +q και -q έλκονται με δύναμη 0,12Ν. Αν τα φορτία αυτά τα φέρουμε στο 1/3 της αρχικής μεταξύ τους απόστασης, τότε η δύναμη που θα έλκονται είναι:
  1. 0,013Ν
  2. 0,04Ν
  3. 0,036Ν
  4. 1,08Ν
 3. Δύο ίσα και ομόσημα σημειακά φορτία +q και +q απωθούνται με δύναμη 0,4Ν. Αν αντικαταστήσουμε τα σημειακά φορτία με τα διπλάσιά τους, τότε θα απωθούνται με δύναμη:
  1.  0,1Ν
  2. 0,2Ν
  3. 0,8Ν
  4. 1,6Ν
 4. Δύο σημειακά φορτία q1 και q2 αληλεπιδρούν με δύναμη 0,2Ν. Αν αντικαταστήσουμε το q1 με διπλάσιο φορτίο και το q2 με τριπλάσιο ενώ τα απομακρύνουμε σε διπλάσια από την αρχική μεταξύ τους απόσταση, τότε η δύναμη θα γίνει:
  1. 0,9Ν
  2. 0,6Ν
  3. 0,4Ν
  4. 0,3Ν
 5. Δύο ίσα θετικά φορτισμένα σημειακά φορτία απωθούνται με δύναμη 0,36Ν. Για να απωθούνται με 0,9Ν, θα πρέπει να αντικατασταθούν από δύο σημειακά φορτία που το καθένα να είναι:
  1. +q/4
  2. +q/2
  3. +2q
  4. +4q
 6. Δύο σημειακά φορτία, που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν με δύναμη 0,08Ν. Για να αλληλεπιδρούν με δύναμη 0,32Ν, θα πρέπει η απόσταση μεταξύ τους να γίνει:
  1. 2r
  2. 4r
  3. r/2
  4. r/4
 7. Τα διαγράμματα Α και Β εμφανίζουν τη μεταβολή της δύναμης Coulomb σε συνάρτηση με την απόσταση r μεταξύ τους. Ενώ τα Γ και Δ τη δύναμη σε συνάρτηση με το 1/r2. Ποια από τα διαγράμματα αυτά είναι σωστά και ποια λάθος;

  Άσκηση 7

  (περισσότερα…)