Κατηγορία: Online

Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων Online: Σωστό-Λάθος

Οι 20 ερωτήσεις Σωστού - Λάθους (True-False) πάνω στις Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών φορτίων βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

1. Δύο σημειακά φορτία αλληλεπιδρούν με δύναμη 1,5Ν. Για να αλληλεπιδράσουμε με δύναμη 6Ν, αρκεί να τα απομακρύνουμε σε διπλάσια μεταξύ τους απόσταση.

2. Δύο σημειακά φορτία αλληλεπιδρούν με δύναμη 1,2Ν. Για να αλληλεπιδράσουν με δύναμη 4,8Ν αρκεί να αντικαταστήσουμε τα δύο φορτία με τα διπλάσιά τους.

3. Στο μέσο της απόστασης των σημειακών φορτίων Q   και -2Q βρίσκεται το σημειακό φορτίο q. Στο q ασκείται ηλεκτρική δύναμη F με κατεύθυνση προς τα αριστερά.

Ερώτηση 3

4. Το φορτίο +q δέχεται την επίδραση δυνάμεων από τα σημειακά φορτία Q και 4Q και βρίσκεται σε απόσταση r/3 από το Q. Στο σημείο αυτό το φορτίο q ισορροπεί.

Ερώτηση 4

5. Τοποθετούμε δύο σημειακά φορτία Q και 2Q σε απόσταση r μεταξύ τους, οπότε αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Αν στις ίδιες θέσεις βάλουμε δύο άλλα φορτία Q/2 και 4Q, η δύναμη αλληλεπίδρασης θα παραμείνει ίδια.

6. Δύο σημειακά φορτία Q1 και Q2 βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Αντικαθιστούμε το δεύτερο φορτίο με φορτίο ίσο με το 1/4 του Q2. Για να παραμείνει η δύναμη αλληλεπίδρασης F ίδια, θα πρέπει το φορτίο αυτό να μεταφερθεί σε απόσταση ίση με το 1/4 του  r.

7. Όταν ένα σώμα βρεθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο τότε δέχεται την επίδραση ηλεκτροστατικής δύναμης.

8. Η κατεύθυνση του διανύσματος της έντασης \displaystyle \vec{E} του ηλεκτρικού πεδίου συμπίπτει με την κατεύθυνση της δύναμης \displaystyle \vec{F} που ασκείται σε δοκιμαστικό φορτίο.

9. Το μέτρο της έντασης σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου δεν εξαρτάται από το φορτίο που υπάρχει στο σημείο αυτό.

10. Σε ένα ηλεκτρικό πεδίο Coulomb η ένταση είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από το φορτίο-πηγή που δημιουργεί το πεδίο.

11. Τα φορτία +Q και -Q βρίσκονται πάνω στην οριζόντια ευθεία x΄x. Δεν υπάρχει σημείο της ευθείας αυτής που να μηδενίζεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο σημειακά φορτία.

Ερώτηση 11

12. Οι γραμμές της εικόνας απαεικονίζουν τις δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου.

Ερώτηση 12

13. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου. Η ένταση του πεδίου στο σημείο Β είναι μεγαλύτερη από την ένταση στο σημείο Α.

Ερώτηση 13

14. Το δυναμικό σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι ανάλογο του φορτίου q που εισάγεται στο σημείο αυτό.

15. Το φορτίο -Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο, εντός του οποίου υπάρχουν δύο όμοια φορτία +q στα σημεία Α και Β. Η δυναμική ενέργεια του φορτίου στο Β είναι μεγαλύτερη από αυτήν του φορτίου που βρίσκεται στο Α.

Ερώτηση 15

16. Σε ένα σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι -104V. Για να μεταφέρουμε ένα φορτίο 1μC από το Α εκτός πεδίου απαιτείται ενέργεια 0,01J.

17. Δύο ομόσημα σημειακά φορτία δημιουργούν ηλεκτρικό πεδίο. Δεν υπάρχει σημείο του πεδίο με δυναμικό μηδέν.

18. Στα σημεία Α και Β, που απέχουν 4cm, βρίσκονται δύο σημειακά φορτία και δημιουργούν ηλεκτρικό πεδίο. Το σημεία Λ απέχει από το Α 1cm και το δυναμικό εκεί είναι μηδέν. Αν στο Α το φορτίο είναι 1μC, στο Β θα είναι 4μC.

Ερώτηση 18

19. Ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο μεταφέρεται από ένα σημείο Α δυναμικού 30V σε άλλο σημείο Β δυναμικού 10V. Κατά τη μεταφορά αυτή παράγεται έργο από τη δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου.

20. Από σημείο Α, που απέχει απόσταση r από θετικό φορτίο-πηγή Q, μεταφέρεται θετικό δοκιμαστικό φορτίο q σε σημείο Β που απέχει r/2 από το Q. Κατά τη μεταφορά αυτή το έργο της δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου είναι καταναλισκόμενο.


 


topio@viewonphysics.gr

Ηλεκτρικό Ρεύμα-Ηλεκτρικό Κύκλωμα Online

Please go to Ηλεκτρικό Ρεύμα-Ηλεκτρικό Κύκλωμα Online to view this quiz

topio@viewonphysics.gr

Εργασία στην Κινηματική-Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι:

x=-48m-(16m/s)t+(4m/s^2)t^2,  για 0 \leq t \leq 10s

Με βάση την εξίσωση αυτή προχώρησε βήμα-βήμα στις παρακάτω εργασίες. Όταν τις ολοκληρώσεις πάτα το κουμπί «Αποτελέσματα» και δες την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

 

Δημιούργησε διάγραμμα Θέσης-Χρόνου και Ταχύτητας – Χρόνου

Please go to Εργασία στην Κινηματική-Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Εργασία στην Κινηματική-Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση


Τα διαγράμματα θέσης-χρόνου δείχνουν δύο τρόπους με τους οποίους ένα κινητό διανύει 120m σε 20s. Μελέτησε τα διαγράμματα και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου πάτα «Αποτελέσματα» για να δεις την επίδοσή σου και τις σωστές απαντήσεις.

Please go to Εργασία στην Κινηματική-Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Εργαστήριο Δυνάμεων και Κίνησης

Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση

Κάνε κλικ στην εικόνα για να εκτελεστεί η εφαρμογή. (Η εφαρμογή εκτελείται με Java. Αν ζητηθεί η εγκατάστασή του, προχώρα σ’ αυτή)

Αρχικές συνθήκες

F ανθρώπου:

Μάζα κιβωτίου: 100kg

Συντελεστής τριβής ολίσθησης: μολ=0,3

Συντελεστής οριακής τριβής: μορ=0,5 (στην εφαρμογή αναγράφεται ως μστ=0,3)

Διάγραμμα Δυνάμεων: «Απόκρυψη»

Τριβή:  «Ξύλο»

Διανύσματα: «Δυνάμεις»

Τοίχοι: «Με τούβλο»

Θέση αντικειμένου: -6m

Γωνία κεκλιμένου επιπέδου: 300

Φύλλο Εργασίας

Please go to Εργαστήριο Δυνάμεων και Κίνησης to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 3ο Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

2o Κριτήριο Online Α Λυκείου

Please go to 2o Κριτήριο Online Α Λυκείου to view this quiz

 

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

1ο Κριτήριο Online A Λυκείου

Please go to 1ο Κριτήριο Online A Λυκείου to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Πολλαπλής Επιλογής to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος

Please go to Ενέργεια & Διατήρηση της Μ.Ε. Online: Σωστό – Λάθος to view this quiz

Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494