Δυναμική σε μία Διάσταση Online: Πολλαπλής Επιλογής

Δοκίμασε να απαντήσεις στις 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης που βαθμολογούνται από 1 μονάδα η κάθε μία.

Όταν ολοκληρώσεις τις απαντήσεις πάτα το "Αποτελέσματα" και αυτόματα θα δεις τις σωστές απαντήσεις και την επίδοσή σου.

Σε όλες τις ερωτήσεις η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g=9,8m/s2.

1. Για να μετατρέψουμε ένα ελατήριο σε δυναμόμετρο:
2. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα:
3. Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, \vec{F}=m \cdot \vec{a} :
4. Σε ένα αντικείμενο ασκείται συνισταμένη δύναμη 20Ν και το επιταχύνει με 4m/s2. Για να επιταχυνθεί με 1m/s2 η συνισταμένη δύναμη θα πρέπει να είναι:
5. Μία δύναμη δίνει επιτάχυνση 3m/s2 σε ένα σώμα μάζας 12kg. Η ίδια δύναμη, αν ασκηθεί σε σώμα μάζας 2kg θα δώσει επιτάχυνση:
6. Οριζόντια συνισταμένη δυναμη 1Ν ασκείται σε σώμα βάρους 1Ν που μπορεί να κινηθεί ελεύθερα χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίεπδο. Η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα είναι:
7. Στο σώμα μάζας 20kg ασκούνται οι τρεις δυνάμεις F1, F2 και F3 με μέτρα 60Ν, 40Ν και 20Ν αντίστοιχα. Το σώμα κινείται προς τα δεξιά χωρίς τριβή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

Ερώτηση 6

Ερώτηση 7

8. Σώμα Α, με μάζα 5kg και σώμα Β με βάρος 50N βρίσκονται ακίνητα στο δάπεδο. Ασκούμε στα σώματα από μία δύναμη 50N κατακόρυφα προς τα πάνω. Επέλεξε τη σωστή πρόταση.
9. Αντιστοίχισε τις περιπτώσεις της μεταβολής μάζας και συνισταμένης δύναμης στην αριστερή στήλη με τα αποτελέσματα στην επιτάχυνση του σώματος στη δεξιά. (Επέλεξε με κλικ δεξιά).
Η μάζα και η συνισταμένη αυξάνονται 3 φορές.
Η επιτάχυνση μειώνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση αυξάνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση μηδενίζεται.

Unselect

Η μάζα και η συνισταμένη μειώνονται 3 φορές.
Η επιτάχυνση μειώνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση αυξάνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση μηδενίζεται.

Unselect

Η μάζα αυξάνεται 3 φορές και η συνισταμένη μειώνεται 3 φορές.
Η επιτάχυνση μειώνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση αυξάνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση μηδενίζεται.

Unselect

Η μάζα μειώνεται 3 φορές και η συνισταμένη αυξάνεται 3 φορές.
Η επιτάχυνση μειώνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση αυξάνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση μηδενίζεται.

Unselect

Η μάζα μειώνεται 3 φορές και η συνισταμένη γίνεται μηδέν.
Η επιτάχυνση μειώνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση αυξάνεται 9 φορές.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή.

Unselect

Η επιτάχυνση μηδενίζεται.

Unselect

10. Δύο σώματα Α και Β κινούνται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο με ίσες ταχύτητες. Ασκούμε ίσες οριζόντιες δυνάμεις στα δύο σώματα και τα σταματάμε. Αν το Β κάνει περισσότερο χρόνο για να σταματήσει, τότε:
11. Η σφαίρα είναι δεμένη με νήμα και ανεβαίνει προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα, χωρίς αντιστάσεις. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται. Τότε το σώμα:

Ερώτηση 11

Ερώτηση 11

12. Διαθέτουμε τέσσερα σώματα Α,Β,Γ και Δ, που βρίσκονται σε ηρεμία και μπορούν να κινηθούν χωρίς τριβές πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στα σώματα ασκούμε τις οριζόντιες δυνάμεις FA, FΒ, FΓ και FΔ αντίστοιχα και τα θέτουμε σε κίνηση. Κατάταξε τις δυναμεις (σύρε με το ποντίκι) που ασκούνται στα τέσσερα σώματα από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω δεδομένα. (Δύσκολη)
 1. Τα Α και Β αποκτούν την ίδια επιτάχυνση, αλλά το Α έχει τη μισή μάζα του Β.
 2. Τα Γ και Δ έχουν την ίδια μάζα, αλλά το Γ αποκτά διπλάσια επιτάχυνση από το Δ.
 3. Το Α αποκτά τριπλάσια επιτάχυνση από το Δ, αλλά η μάζα το Δ έχει τετραπάσια μάζα.
 4. Το Β αποκτά την ίδια επιτάχυνση με Γ, αλλά τριπλάσια επιτάχυνση από το Δ.
 • FΓ
 • FΒ
 • FΔ
 • FΑ
13. Ένα όχημα φρενάρει και η ταχύτητά του μεταβάλλεται από 30m/s σε 10m/s σε χρόνο 4s. Αν η δύναμη που ασκεί ο δρόμος για να το φρενάρει είναι  6000Ν, η μάζα του οχήματος θα είναι:
14. Η εξίσωση της ταχύτητας ενός σώματος μάζας 20kg, που κινείται ευθύγραμμα, είναι v=40m/s-(16m/s^2) \cdot t .  Στο σώμα ασκείται συνισταμένη δύναμη:
15. Το διάγραμμα δείχνει τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε σώμα μάζας 5kg, καθώς μεταβάλλεται με το χρόνο. Επέλεξε τις σωστές προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σώμα αρχικά βρισκόταν σε ηρεμία.

Ερώτηση 15

Ερώτηση 15

16. Το διάγραμμα περιγάφει την εξέλιξη της ταχύτητας ενός σώματος, που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ευθύγραμμα χωρίς τριβές, σε συνάρτηση με το χρόνο. Επέλεξε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζουν σωστά τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.

Ερώτηση 16

Ερώτηση 16

17. Ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης και κινείται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα δείχνει τη θέση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

Πολλαπλής 6

Ερώτηση 17

18. Δύο σώματα Α και Β αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν ελεύθερα από διαφορετικά ύψη. Το σώμα Β πέφτει από διπλάσιο ύψος από το Α. Αν ο χρόνος που χρειάζεται το Α για να φτάσει στο έδαφος είναι t, τότε ο χρόνος του Β είναι:
19. Ένας άνθρωπος βλέπει από το παράθυρό του να πέφτει μία γλάστρα. Η γλάστρα κάνει 0,115s για να διανύσει το μήκος του παράθυρου και να χαθεί από την ορατότητα του ανθρώπου. Αν το μήκος του παράθυρου είναι 1,2m, επέλεξε πόσο χρόνο, πριν εμφανιστεί η γλάστρα στο πάνω μέρος του, άρχισε την ελεύθερη πτώση της.
20. Η εξίσωση που περιγράφει την ελεύθερη πτώση ενός σώματος είναι h=44,1m-(4,9m/s^2) \cdot t^2. Όπου h είναι το ύψος από το έδαφος και t ο χρόνος. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

 


Γιάννης Γαϊσίδης

gaisidis@viewonphysics.gr

img_1494

Visited 1.579 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *